Події

Teoretyczna i praktyczna ochrona praw człowieka

        Przestrzeganie praw mniejszości narodowych jest jednym z czołowych kierunków stałej pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy, szczególnie w kontekście integracji europejskiej Ukrainy. To pytanie było omawiane  z przedstawicielami mniejszości narodowych obwodu i Konsulami Honorowymi w Czerniowcach na spotkaniu o temacie „Przestrzeganie praw i wolności człowieka w warunkach stanu wojennego – priorytet Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy”. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy przedstawicielstwa Komisarza Praw Człowieka WRU w obwodzie czerniowieckim, na czele którego  stoi Iryna ISОPENKO. Ona mówiła o działalności instytucji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy, w sprawie podstawowych obszarów pracy, ochrony praw mniejszości narodowych i wdrażania Ustawy Ukrainy „O mniejszościach narodowych”.

Pani Iryna zwróciła uwagę obecnych na fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubinec  rozpoczął pracę nad problematyką ochrony praw mniejszości narodowych w Ukrainie jeszcze będąc Deputowanym  do Rady Najwyższej  Ukrainy. Praca nad ustawą Ukrainy „O mniejszościach narodowych  Ukrainy”, która weszła w życie 1 lipca 2023 r., trwała kilka lat. Do jej rozwoju  byli zaangażowani pracownicy Sekretariatu, środowisko społeczne i eksperckie.

W celu realizacji zaleceń Komisji Europejskiej „Do demokracji przez prawo” (Komisja Wenecka) Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w dniu 8 grudnia 2023 r. Ustawę Ukrainy nr 3504-ХХ „W sprawie zmiany niektórych ustaw Ukrainy dotyczących uwzględnienia oceny eksperckiej Rady Europy i jej organów z pytań praw mniejszości narodowych (wspólnot) na niektórych obszarach”. Wskazane zmiany zakładają dalsze doskonalenie regulacji legislacyjnej realizacji praw i wolności osób należących do mniejszości narodowych.

Tym samym dzisiaj Ustawa Ukrainy „O mniejszościach narodowych (wspólnotach) Ukrainy” chroni prawa mniejszości narodowych (wspólnot) we wszystkich dziedzinach życia i spełnia wszystkie standardy europejskie.

Uczestnicy wydarzenia pozytywnie ocenili działalność Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy i zmiany w pracy tej instytucji w zakresie ochrony praw i wolności człowieka.

Pani Iryna  szczegółowo wyjaśniła, czym poza ochroną praw mniejszości narodowych zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w regionie, w szczególności skupiając się na sytuacji, która odbiła się szerokim echem w całej Ukrainie. Fakt ten natychmiast zwrócił uwagę Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Dmytra Łubinca, który stwierdził, że „bicie dziecka przez nauczyciela lub inne dziecko jest niedopuszczalne. Na takie fakty należy natychmiast reagować”. Ta rażąca sprawa pokazuje, że pracownicy gminnej placówki „Regionalne Centrum Pomocy Społecznej Dzieci i Rodziny Harmonia” nienależycie wypełniają swoje obowiązki w zakresie ochrony życia i zdrowia nieletnich, co wyrządziło wychowankom placówki znaczną krzywdę.

I. Isopenko poinformowała, że ​​jako przedstawicielka Komisarza w naszym regionie niezwłocznie wyjechała do Baniłowa-Podgórnego, gdzie mieści się przeniesiona placówka, aby zareagować na łamanie praw dziecka.

Nie potwierdził się fakt, że dziecko zostało pobite przez nauczyciela, o czym donosiły media.

Podczas wizyty ustalono, że w ośrodku przebywa 45 dzieci, które posiadają status sieroty, dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Na podstawie wyjaśnień personelu pracującego na zmianie dokonano analizy i zbadania poszczególnych dokumentów w tej sprawie, akt osobowych dzieci oraz ich dokumentacji medycznej. W trakcie rozmowy z dyrektorką ustalono, że 17-letnia wychowanka placówki pobiła  9-letnie dziecko.

Wiadomo już, że nauczyciel został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej w formie nagany.

Szkoda, że administracja placówki próbowała ukryć to wydarzenie przed organami ścigania i lokalnym ośrodkiem opieki nad dziećmi. Również kierownik i pracownicy komunalnej placówki nie zareagowali w odpowiednim czasie na zdarzenie, nie przeprowadzili badań chłopca, nie udzielili na czas pomocy lekarskiej i nie zorganizowali pracy psychologa z dzieckiem.

Iryna Isopenko dodała, że kiedy przybyła do placówki, na miejscu pracowała już grupa dochodzeniowo-operacyjna Policji Krajowej oraz prokurator ds. nieletnich. Śledczy wpisali do Jednolitego Rejestru Dochodzeń Przygotowawczych informację o fakcie nienależytego wykonywania obowiązków związanych z ochroną życia i zdrowia dzieci. Do Służby Dziecięcej Obwodowej Administracji Wojskowej w Charkowie wysłano wiadomość o fakcie obrażeń ciała dziecka. Postęp dochodzenia przygotowawczego w określonym postępowaniu karnym znajduje się pod jej osobistą kontrolą, a jego wyniki zostaną dodatkowo przekazane.

Jednym słowem spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat ochrony praw mniejszości narodowych znalazło praktyczne potwierdzenie trudnej pracy przedstawicielstwa Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy, w szczególności dziecka.

Antonina TARASOWA,

 członek zarządu Obwodowego Towarzystwa  

Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023