Старт

W warunkach nowej racjonalności geopolitycznej

Naukowcy Polski i Ukrainy dyskutjwali o przyszłości stosnków  pomiędzy obu państwami...

W dniach 12-13 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego. Celem konferencji była wielopłaszczyznowa i wielopoziomowa diagnoza stanu i perspektyw partnerstwa Polski i Ukrainy w kontekście zmiany przestrzeni geopolitycznej obu państw, stworzenie forum dyskusji, wymiany poglądów środowisk akademickich, analityczno-eksperckich i politycznych z Polski, Ukrainy i innych państw i instytucji międzynarodowych, dążąc także do wykorzystania potencjału „Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego” oraz sformułowanie rekomendacji dla praktyki politycznej w warunkach zapotrzebowania na nową racjonalność geopolityczną.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaś partnerami Instytut Europy Środkowej w Lublinie i Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Otwarcia konferencji dokonali: rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS, prof. dr hab. Marek PIETRAŚ, dyrektor Instytutu Europy Środkowej, dr hab. Beata SURMACZ, prof. UMCS oraz, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki, prof. Walerij KOPIJKA. Podczas otwarcia konferencji głos zabrał także Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Pan Oleh KUTS.

Po ceremonii otwarcia nastąpiła promocja monografii Wydawnictwa UMCS: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy, pod redakcją M. Pietrasia, W. Baluka, H. Perepełyci, (Lublin 2024).

Obrady pierwszego dnia konferencji rozpoczęły się sesją plenarną pn. NATO - Polska – Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym.

W drugim dniu Konferencji miało miejsce również uroczyste wręczenie Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. Fedorowi Szandorowi z Użgorodzkiego Uniwersytetu Narodowego w uznaniu Jego wkładu w rozwój badań nad Europą Środkowo-Wschodnią oraz za wzorową postawę obywatelską i nauczyciela akademickiego. Wydarzenie otworzył dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS, prof. dr hab. Marek Pietraś, jako gospodarz konferencji oraz dyrektor Centrum Europy Wschodniej, prof. dr hab. Walenty Baluk witając zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Arkadiusz Bereza, prorektor ds. ogólnych UMCS, prosząc dyrektora CEW UMCS, prof. Walentego Baluka o odczytanie laudacji na cześć Laureata. Wręczenia Medalu uroczyście dokonali Prorektor ds. ogólnych UMCS prof. dr hab. Arkadiusz Bereza oraz prof. dr hab. Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Dwudniową dyskusje zamykała sesja plenarna pn. Unia Europejska - Polska - Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym.

W konferencji uczestniczyli naukowce z wielu Uniwesytetów Polski i Ukrainy, w tym i 3. osobowa delegacja z Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach.

Z referatami wystapili : Dziekan Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych CzNU, prof. Ołeksandr DOBRŻAŃSKI wygłosił referat na temat „Pamięć historyczna Ukraińców i Polaków: wspólne i kontrowersyjne”,  zastępca Dziekana do spraw współpracy międzynarodowej doc. Władysław STRUTYŃSKI z referatem „Polsko-ukraińska współpraca społeczno-kulturalna oraz jej wpływ na rozwój partnerstwa między dwoma państwami” oraz prof. Jurij MAKAR, który wygłosił referat przygotowany wspólnie z kierowwnikiem Katedry Sosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznych Witalijem MAKAREM – „Rosyjskie resentymenty: stosowanie na przykładzie Ukrainy”.

Konferencja Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego odbyła się pod patronatem Profesora Andrzeja SZEPTYCKIEGO, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i finasowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Elżbieta GARDIAS-ZENTEK,
Lublin.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023